Menu
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτικη προστασιας προσωπικων δεδομενων

 

Τι σημαίνει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Exzo Transport LtD ;
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Exzo LtD είναι ο Εταιρικός οδηγός για την προστασία αυτών των δεδομένων που εφαρμόζουμε στην Εταιρεία και στόχο έχει την εναρμόνιση με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Η Εταιρεία, συμμορφώνεται σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο υποχρεούται να εφαρμόζει σε πελάτες, προμηθευτές και εργαζόμενους.

H Εταιρεία μας για τους σκοπούς αυτούς, συμμορφώνεται πλήρως με τα ισχύοντα από τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει κάθε φορά και ενσωματώνεται στον Ευρωπαϊκό χώρο από κάθε Κράτος Μέλοος στο οποίο επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

 

Οι αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα τα οποία ταυτοποιούν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα. Για παράδειγμα, στοιχεία που προκύπτουν από συμβάσεις, όπως το ονοματεπώνυμο, ο Ταχυδρομικός Κώδικας, ο τηλεφωνικός αριθμός, ή σε περίπτωση επαγγελματικής συνεργασίας ή απασχόλησης, τα στοιχεία που προκύπτουν από τον φάκελο οποιουδήποτε συνεργάτη ή εργαζόμενου. Στo πλαίσιο του GDPR (General Data Protection Regulation) εφόσον ένας πελάτης ή εργαζόμενος βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού χώρου, η Εταιρεία ακολουθεί τις ακόλουθες βασικές αρχές:

-   Tα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο. Η επεξεργασία αυτή λαμβάνει χώρα όπως προελέχθη είτε λόγω νομικής πρόβλεψης, είτε λόγω χορηγούμενης εκ των προτέρω από εσάς συναίνεσης από την στιγμή που η επεξεργασία αυτή των δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη (Αρχή της νόμιμης βάσης).

 

-   Η Εταιρεία επεξεργάζεται για την εκπλήρωση εξουσιοδοτημένων σκοπών. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά και κατάλληλα (Αρχή του σκοπού περιορισμού).

 

-   Κατ 'αρχήν, θα ενημερωθείτε για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων, στο μέτρο υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις σε σχέση με την υποχρέωση ενημέρωσης, π.χ. έχετε ήδη ενημερωθεί ή τα δεδομένα είναι ήδη δημόσια προσβάσιμα. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις Δηλώσεις Απορρήτου του ιστότοπού μας ή στο πλαίσιο γραπτών συμβάσεων. (Αρχή της διαφάνειας).

 

-   Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν μπορούν πλέον να διατηρηθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Όπου είναι δυνατόν και οικονομικά βιώσιμο, εφαρμόζονται μέτρα ανωνυμοποίησης και ψευδωνυμοποίησης για να διασφαλιστείη ανωνυμία σας εφόσον κρίνεται απαραίτητο για επιχειρηματικούς σκοπούς ενώ η ταυτότητά σας, δεν είναι διακριτή ή δεν μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς προσφυγή σε ένα δυσανάλογο ποσό προσπάθειας (Αρχή ελαχιστοποίησης και αποφυγής δεδομένων).

 

-   Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και δημοσίευσή τους, καθώς είναι εγγυημένη η ασφάλεια και το απόρρητο τους. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι ενημερωμένα (Αρχή ασφάλειας δεδομένων και ποιότητας δεδομένων).

 

-   Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, όπως εσωτερικά ή εξωτερικά παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές που ανατέθηκαν εκ των προτέρων και με τη συναίνεσή σας να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό σας. Τα δικα σας ωστόσο προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται μόνο σε εταιρείες που είναι υποχρεωμένες να τηρούν για τα δεδομένα αυτά μυστικότητα και που τηρούν τη σχετική νομοθεσία κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Εταιρεία μας, για τέτοιες εταιρείες που βρίσκονται εκτός ΕΕ, διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μέσω της Πολιτικής απορρήτου δεδομένων άλλων κατάλληλων μέτρων προς τον ίδιο σκοπό

 

-   Σε περίπτωση που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παρέχετε στη Εταιρεία μας προσωπικά δεδομένα τα οποία, σύμφωνα με ορισμένα νομικά πρότυπα, έχουν ταξινομηθεί ως ιδιαίτερα ευαίσθητα - όπως εθνική καταγωγή, θρησκεία ή θέματα υγείας – η Εταιρεία, υποχρεούται να επεξεργάζεται τέτοια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία συχνά μπορεί πρώτα να απαιτήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων
Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προστατεύει και να διατηρεί τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο ανήκουν. Ως Ευρωπαίος πελάτης ή υπάλληλος, τα ακόλουθα ιδίως, τα οποία εμπίπτουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί απορρήτου:

-   Με την ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα δεδομένα. Τα σχετικά με εσάς προσωπικά δεδομένα, αποθηκεύονται από την Εταιρεία, και έρχονται σε γνώση μας από μεταφορά από τρίτο συνεργάτη ή προμηθευτή ή οποιαδήποτε άλλη πηγή γνώσης. Ωστόσο, η Εταιρεία, δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με το αίτημά σας για πληροφορίες σε περίπτωση που επηρεάζει τα συμφέροντα τρίτου μέρους με τρόπο που δεν είναι νομικά επιτρεπτό, ή σε περίπτωση που, σε συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει συμφέρον προστασίας επιχειρηματικών μυστικών τα οποία έρχονται σε αντίθεση με μια τέτοια πορεία δράσης (Rightto information).

-   Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα διόρθωσης εάν τα αποθηκευμένα δεδομένα που αφορούν είναι ελλιπή ή εσφαλμένα (Δικαίωμα διόρθωσης).

-   Η Εταιρεία πρέπει να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων ήταν παράνομη ή η απαίτηση για επεξεργασία δεδομένων δεν υπάρχει πλέον. Μοναδική εξαίρεση είναι η περίπτωση νόμιμων περιόδων διατήρησης όπου αυτή εφαρμόζεται, ή εάν η διαγραφή δεν είναι δυνατή ή παράλογη, τα δεδομένα αποκλείονται (Δικαίωμα διαγραφής και μπλοκάρισμα).

-   Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας σε περίπτωση συμβατικής ή νομικής φύσης και υφίσταται δικαίωμα αντίρρησης. Σε περίπτωση που σας προσεγγίσουν για σκοπούς διαφήμισης ή έρευνα αγοράς/γνώμης, η Εταιρεία οφείλει, κατά την πρώτη επικοινωνία, να σας ενημερώσει μία φορά εκ νέου του δικαιώματός σας για το δικαίωμά σας σε  ένσταση όσον αφορά τη χρήση ή τη μεταφορά δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ. Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει στη χρήση των δεδομένων σας, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (Δικαίωμα ένστασης και δικαίωμα ανάκλησης).

-   Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν μπορεί να οδηγήσει σε διάκριση κατά του προσώπου σας (Απαγόρευση των διακρίσεων).

-   Διατηρείτε το δικαίωμα προσέγγισης του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Εταιρείας σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (Λελογισμένη έκφραση ανησυχιών).

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Πολιτικής προστασίας του απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ακόλουθα δικαιώματα (τρίτο μέρος δικαιώματα δικαιούχου) θα ισχύουν για εσάς ως Ευρωπαίου πελάτη ή υπαλλήλου της Εταιρείας. Σε περίπτωση που εσείς πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν διαβιβαστεί κατά παράβαση των αρχών των της Πολιτικής προστασίας του απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε εταιρεία εκτός ΕΕ ή/και έχουν υποστεί επεξεργασία από την Εταιρεία κατά παράβαση της Πολιτικής προστασίας του απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

-   Διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εταιρεία εντός της ΕΕ, η οποία διαβίβασε τα εν λόγω δεδομένα σε εταιρεία εκτός ΕΕ. Ολα τα παράπονα διερευνώνται διεξοδικά από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας με επίλυση της καταγγελίας (Εξωδικαστικός διακανονισμός).

-   Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Βουλγαρία:

 

The Bulgarian data protection authority (DPA) is the Personal Data Protection Commission (In Bulgarian: Комисия за защита на личните данни, the 'Commission').

2 Professor Tsvetan Lazarov, Sofia 1592

Bulgaria

kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg

 

-        Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να κινηθείτε νομικά κατά της Εταιρείας που διαβίβασε τα δεδομένα σε άλλη Εταιρεία εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση παράβασης από την Εταιρεία εκτός ΕΕ, μπορείτε να λάβετε άμεσα νομικά μέτρα εναντίον αυτής της εταιρείας σε περίπτωση που η εταιρεία με έδρα την ΕΕ που διαβίβασε τα δεδομένα δεν προβάλλει τα δικαιώματά της εντός ενός μηνός. Μπορείτε επίσης να ενάγετε την εταιρεία εκτός ΕΕ που έλαβε τα δεδομένα σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας και κατά της Εταιρείας εφόσον η τελευταία διαβίβασε τα δεδομένα και στην πραγματικότητα η εταιρεία εκτός Ε.Ε., εξαφανίστηκε ή έπαψε να υπάρχει ή κατέστη αφερέγγυα (δικαστική διεκδίκηση).

-        Η αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν χορηγείται στο μέτρο που είτε η Εταιρεία που διαβίβασε τα δεδομένα σε εταιρεία εκτός ΕΕ είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση οικονομικής ζημίας μέσω της παραβίασης διατάξεων δικαιούχων τρίτων στο πλαίσιο της Πολιτικής απορρήτου προσωπικών δεδομένων (Αποζημίωση).

 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στη διεύθυνση privacy@brakeparts.gr.